Vakıf Senedi

BAŞLANGIÇ

Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.

VAKIF

Madde 1 - Vakfın adı Türk Kan Vakfı'dır. İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ

Madde 2 - Vakfın merkezi İstanbul ili, Kadıköy ilçesinde olup, adresi Bağdat Caddesi Kumbaracılar Çıkmazı Birlik Apt. B Blok No:16/24 Feneryolu'dur. İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN GAYESİ

Madde 3 - Topluma başta "Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı" olmak üzere sağlık alanında hizmet etmek, ülkemizdeki çeşitli sağlık kuruluşları, kan merkezleri ve istasyonlarında üretilen kan ve kan ürünlerinin hazırlanmasının, saklanmasının ve transfüzyon tedavisinde kullanılmasının güncel tıbbın gereklerine uygun olarak bilimsel yöntemlerle yapılmasına katkıda bulunmak, kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı konusunda doğacak sorunlara bilimsel, sosyal, ekonomik çözümler ve politikalar üretmek, ülkemizin ulusal kan politikasının oluşturulması, planlanması ve uygulamasına yönelik bütün çalışmalarda aktif görev ve sorumluluklar almak ve bunları yerine getirmek, insan sağlığını ilgilendiren çeşitli konularda toplum yararına çalışmalarda bulunmak, bu amaçlarla bağlantılı olarak başta "Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı" olmak üzere sağlık alanında gerek toplumu bilgilendirmek, gerekse sağlık sektöründe kalifiye eleman yetiştirmek maksadı ile eğitim hizmetleri vermek.

AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE YAPILACAK FAALİYETLER

Madde 4 - Vakıf amacını gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a- Kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı alanında yapılacak bilimsel, eğitsel ve sosyal çalışma ve projeleri destekler.

b- Kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı alanında bilimsel, sosyal ve aktüel yayınlar yapar, bu yayınları basın, yayın, televizyon, radyo, internet ortamı vb gibi araçlarla gerçekleştirir.

c- Ulusal ve uluslar arası toplantı, sempozyum, kongre ve diğer organizasyon ve etkinlikleri yapar, yapılmasını destekler.

d- Toplumda kan bağışı eyleminin yaygınlaşması, bu konuda bilinçlenmenin artırılması, ülke gereklerine göre sürekli, düzenli ve güvenli kan donasyonunun sağlanmasına yönelik çalışmalar yapar.

e- Ülkemizin ihtiyaçları dikkate alınarak modern tıbbın ilkelerine uygun yöntemlerle kan ve kan ürünleri üretecek kan merkezleri, kordon kanı bankası ve benzeri merkezlerin oluşturulmasını, denetlenmesini ve incelenmesini ilgili mevzuat çerçevesinde bizzat gerçekleştirir, gerçekleşmesine katkıda bulunur.

f- Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı alanında nitelikli ve eğitilmiş personel temini amacıyla yapılacak her türlü çalışma ve projeyi gerçekleştirir, destekler ve bu çalışmalara her türlü katkıda bulunur.

g- Ülkemizin ulusal kan politikasının planlanması ve oluşturulması çerçevesinde yapılacak çalışmaları ve projeleri destekler, bununla ilgili olarak başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile konuyla ilgili diğer kurum ve kişilerle işbirliği yapar, bu amaçla kurulacak komisyonlara katılır, kendisine verilen görevleri yerine getirir.

h- Başta Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı olmak üzere tıbbın çeşitli alanlarında araştırma, geliştirme ve referans merkezleri ve laboratuarlarının gerçekleştirilmesini bizzat yapar veya yapılmasına katkıda bulunur.

i- Kan ve kan ürünlerinin hazırlanması, saklanması ile transfüzyon tedavisi konularında ulusal ve uluslar arası düzeyde tedavi, eğitim ve araştırma kurumları kurar, bu kurumları işletir, işlettirebilir.

j- Kan ve kan ürünlerinin hazırlanması, saklanması ile transfüzyon tedavisi konularında şirketler kurabilir, kurulmuş şirketler ile ortaklığa gidebilir, şirketlerden hisse satın alabilir.

k- Üniversiteler, Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ve diğer kurumlara ait hastaneler ile işbirliğine girebilir. Yapılacak protokoller çerçevesinde kurulacak hastane veya araştırma merkezlerini işletebilir veya işlettirebilir.

l- Vakfın amacına yönelik özel kurum, kuruluş ve kişiler ile protokoller yaparak hastane veya merkezleri işletebilir veya işlettirebilir. Aynı amacı taşıyan ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapar ve destek sağlayabilir.

m- Hastane ve merkezler için gerekli olan malzemelerini yurt dışından doğrudan ithal edebilir ve bağışları kabul edebilir.

n- Kan bağışının teşvik edilmesi Kan ve kan ürünlerinin hazırlanması, saklanması ile transfüzyon tedavisi konularında toplumun bilgilendirilmesi maksadı ile konuya ilişkin bilgilerin ders kitaplarına girmesi ile ilgili olarak çeşitli kurumlarla çalışma yapar. Eğitim ve öğretim araçlarını (Yazı, teksir, kaset, film, video kaset vb) hazırlar. Bu materyaller ile eğitime yardımcı olur. Bu amaçla üretim birimleri kurabilir, ithalat ve ihracat yapabilir.

o- Vakıf kuruluşlarında dünya standartlarındaki bilgi ve deneyimin aktarılması için TC.'nin ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yabancı uyruklu uzmanlar istihdam edebilir ve yurt dışına eleman gönderebilir.

p- Vakıf amaçlarına uygun konularda değişik düzeylerde uzman iş gücü oluşturmak, teknik eleman yetiştirmek ve ileri ihtisaslaşmayı sağlamak için burs ve olanaklar sağlar, gerektiğinde yurtlar kurar.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

Madde 5 - Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal ve gelirlerinin bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın almaya diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaya, bunlardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya,geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, Türk Medeni kanununun 46 ncı maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini 903 sayılı Kanunla yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN MAL VARLIĞI

Madde 6 - Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 500.000.000.000.TL (beşyüzmilyartürklirası)'dır.

Kuruluş malvarlığı vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

VAKFIN ORGANLARI

Madde 7 - Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

a) Mütevelli Heyet

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ

Madde 8 - Vakfın mütevelli heyeti, ekli listede adları yazılı ve işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan gerçek kişiler ile tüzel kişilik temsilcilerinden oluşur.

Sonradan istifa, vefat ya da sair yasal nedenlerle boşalan mütevelli heyet üyeliğine, yönetim kurulu tarafından teklif edilip, mütevelli heyetçe kabul edilen gerçek ya da tüzel kişiler seçilir.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 9 - Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Yönetim kurulunu seçmek,

b) Denetim kurulunu seçmek,

c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek,

yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

f) Yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,

g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,

h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

Vakıf mütevelli heyeti, yönetim kurulunun tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda, Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük hükümleri itibarı ile azil sebeplerinin oluşması halinde, mahkemenin vereceği azil kararını beklemeden görevden alabilir.

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI

Madde 10 - Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

a) Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere şubat ayı içinde,

b) Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere kasım ayı içinde toplanır.

Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez.Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile; vakıf üyeleri ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek, senet değişikliği, ödeneklerin arttırılması gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayısının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır.Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oyu sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır.

Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU

Madde 11 - Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek 7 (yedi) asil ve 2 (iki) yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Yönetim Kurulu üyeliğine, Yönetim kurulunda çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan vekili ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır.

Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır.

Yönetim kurulu ayda en az bir kez toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3 (üç) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Yedek üyenin asil üyeye dönüşmesinden sonra ayrılan üye olduğunda Mütevelli Heyet, eksik üyeliği alacağı bir kararla tamamlar.

Toplantı yeter sayısı 5 (beş) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI

Madde 12 - Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu

a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.

b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.

c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bitin gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

e) Görev yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.

f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

i) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

j) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

k) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

l) Vakfa önemli hizmetleri geçen kişileri mütevelli heyete teklifte bulunur.

m) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VAKFIN TEMSİLİ

Madde 13 - Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcılarına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU

Madde 14 - Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden ve çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek 3 (üç) kişiden oluşur. Ayrıca 1 (bir) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır. Yedek üyenin asil üyeye dönüşmesinden sonra ayrılan üye olduğunda Mütevelli Heyet, eksik üyeliği alacağı bir kararla tamamlar.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibarı ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

HUZUR HAKKI

Madde 15 - Yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.

VAKFIN GELİRLERİ

Madde 16 - Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.

b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER: Madde 17- Vakfın yıllık gelirlerinin % 20'si yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile ihtiyat ve vakıf malvarlığını arttıracak yatırımlara, % 80'i ise vakıf amaç ve hizmet konuları doğrultusunda tahsis ve sarf olunur.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 18 - Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile, mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ

Madde 19 - Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın malvarlığı amaç ve hizmet konuları vakıf senedinde adı belirtilmek şartıyla konusuna en yakın bir başka vakfa devredilir.

Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür.

VAKFIN KURUCULARI

Madde 20 - Vakıf kurucularının adı, soyadı, ikametgah ve uyrukları ile vakfa özgüledikleri mali değerler aşağıda gösterilmiştir.

1. Prof. Dr. Murat Mahmut BAYIK

2. Prof. Dr. Okan TÖRE

3. Prof. Dr. Duran CANATAN

4. Prof. Dr. Ali Sabri KEMAHLI

5. Prof. Dr. Hanife Gülyüz ÖZTÜRK

6. Prof. Dr. Ercüment OVALI

7. Doç. Dr. İhsan KARADOĞAN

8. Yrd. Doç. Dr. Nil Banu KILIÇ

9. Yrd. Doç. Dr. Yasemin HEPER

10.Dr. Ramazan ULUHAN

11.Dr. Erhun İbrahim MERDANOĞULLARI

12.Dr. Reha MASATLI

13.Dr. Ayşe Esra KARAKOÇ

14.Dr. Meral SÖNMEZOĞLU

15.Dr. Nusret Nuri SOLAZ

16.Dr. Fuat ÇETİNKAYA

17.Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği (Vakfa özgülediği mali değer 500.000.000.000.TL. nakit paradır)

GEÇİCİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 1 - Vakfın ilk geçici yönetim kurulu aşağıda yazılı üyelerden oluşmuştur.

1. Prof. Dr. Murat Mahmut BAYIK

2. Prof. Dr. Okan TÖRE

3. Prof. Dr. Duran CANATAN

4. Prof. Dr. Hanife Gülyüz ÖZTÜRK

5. Yrd. Doç. Dr. Nil Banu KILIÇ

6. Dr. Ramazan ULUHAN

7. Dr. Reha MASATLI

Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkililerine haizdir.

Geçici Madde 2- Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere 21.03.1957 İzmir doğumlu Neşet oğlu Hacı Senem'den doğma Reha Masatlı, bu konularla ilgili olarak avukat tayin etmek, avukata vekalet vermek, gerektiğinde azletmek üzere yetkili kılınmıştır.